• nagłówek.jpg
  • nigrupowe-2021.jpg
  • nigrupowe.jpg
  • odruz.jpg
  • odruzyna3.jpg
  • odruzyna4.jpg
  • odruzyna5.jpg
  • oI-2020.jpg
  • pierwszaki.jpg
  • zdruz.jpg

Nabór uczennic do NLO Nr 71 SMS PZKosz

 Komisja do Spraw Naboru i Selekcji NLO Nr 71 SMS PZKosz w Łomiankach postanowiła przyjąć do klasy pierwszej następujące zawodniczki:

Bykowska Anna, Groth Marta, Gryszko Milena, Łuczak Gabriela, Marczyńska Zuzanna, Troszka Maja, Zielińska-Obarek Julia      

Witamy serdecznie w naszym gronie i życzymy sukcesów. 

I. Uczeń ma prawo do:


1. Właściwego zorganizowania procesu kształcenia.
2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
3. Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
4. Rozwijania swych zainteresowań i zdolności.
5. Zgłaszania bez konsekwencji nieprzygotowania do lekcji pierwszego dnia po przebytej chorobie.
6. Zgłaszania nauczycielom nieprzygotowania do lekcji (bez podania powodu) jeden raz w semestrze z każdego przedmiotu.
7. Poprawienia każdej oceny niedostatecznej w terminie do 2 tygodni licząc od dnia jej otrzymania (po uzgodnieniu terminu i zakresu z nauczycielem).
8. Uczestniczenia w systematycznie rozłożonych pracach klasowych:
- kartkówki dotyczące materiału z trzech ostatnich lekcji mogą być przeprowadzone na każdej lekcji przedmiotu i nie mogą trwać dłużęj niż 15 minut (mają one charakter odpytania wszystkich uczniów z ostatnich trzech tematów w formie pisemnej).
- prace klasowe obejmujące większe partie materiału muszą być zapowiedziane na tydzień wcześniej, zapisane w dzienniku; nie wolno planować więcej niż 3 prace klasowe tygodniowo, dziennie powinna być tylko 1 praca klasowa.
9. Obejrzenia każdego ocenionego sprawdzianu i możliwości konsultacji z nauczycielem,
10. Otrzymania każdej ocenionej pracy klasowej nie później niż w okresie 2 tygodni po jej przeprowadzeniu.
11. Uzgodnienia z nauczycielem każdego przedmiotu nauczania terminu uzupełnienia wiadomości
po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (przed wyjazdem na zgrupowania kadry uczeń powinien zgłosić się do nauczycieli po materiał do samodzielnego opracowania).
12. Korzystania z konsultacji z nauczycielami przedmiotu w wypadku trudności z opanowaniem materiału.
13. Uzyskania od nauczyciela przedmiotu i wychowawcy informacji o ustalonej ocenie semestralnej lub końcoworocznej co najmniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną. Po tym terminie nie powinna on ulegać zmianie na niekorzyść ucznia.
14. Składania egzaminu sprawdzającego, gdy ustaloną przez nauczyciela ocenę uważa za zaniżoną. Uczeń może zdawać taki egzamin nie więcej niż z dwóch przedmiotów.
15. Wyjazdów do domu uzależnionych od zajęć szkolnych, treningowych i indywidualnych sytuacji rodzinnych.


II. Uczeń ma obowiązek:


1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i treningowych.
2. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
3. Odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój.
4. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
5. Każdorazowo pytać o możliwość wyjścia z internatu i informować wychowawców w internacie i trenerów o powodzie oddalenia się z miejsca zakwaterowania.
6. Ustalać za pośrednictwem rodziców z dyrekcją szkoły terminy wyjazdów do domu, na zawody klubowe (z tygodniowym wyprzedzeniem).
7. Przestrzegać postanowień statutu Polskiego Związku Koszykówki, statutu szkoły oraz postanowień wynikających z zarządzeń i stosownych umów.
8. Uczestniczyć w badaniach lekarskich i diagnostycznych.
9. Udostępniać swoje zeszyty do wglądu wychowawcy internatu.
10. Uczeń ma obowiązek wyłączenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
11. Codzienny strój szkolny to strój:
- czysty i schludny (estetyczny, bez zbędnej ekstrawagancji),
- praktyczny i niekrępujący ruchów,
- obuwie wygodne, odkryte i przewiewne (dozwolone klapki),
- całość stroju uzupełniają czyste i uczesane włosy,
- strój gimnastyczny ustala nauczyciel W-fu (trener)
Strój galowy to strój:
- czysty i schludny,
- bluzka damska w kolorze białym, zasłaniająca dekolt, brzuch, plecy,
- wizytowe granatowe lub czarne spodnie lub spódnica,
- do stroju galowego obowiązuje obuwie wizytowe.
III. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
1. Niedotrzymania zobowiązań wynikających z umowy zawartej między uczniem a organem prowadzącym, drastycznego nieprzestrzegania statutu i regulaminu szkoły oraz w przypadku popełnienia przestępstwa, palenia papierosów i spożywania alkoholu lub narkotyków i środków dopingujących na terenie szkoły i internatu, w czasie wycieczek, zawodów i wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę.
2. Nieuzyskiwania zadowalających postępów sportowych (na wniosek organu prowadzącego),
3. Utraty zdolności do dalszego szkolenia wyczynowego w NSMS.


III. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje uczniowi prawo odwołania w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę i kuratora oświaty zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
.
IV. Nagrody i kary:


1. Nagrody:
Uczeń otrzymuje nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, godne reprezentowanie szkoły lub inne osiągnięcia, które dyrektor szkoły i rada pedagogiczna uzna za szczególne.

 Rodzaje nagród:
- pochwała wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę, dyrektora szkoły,
- pochwała wobec uczniów całej szkoły przez dyrektora szkoły,
- wyróżnienie w postaci książki, dyplomu,
- wyróżnienie w formie upominku (przybory uczniowskie, sprzęt sportowy),
- zgłoszenie kandydatury ucznia do nagród lub stypendiów przyznawanych poza szkołą,
- młodzież ma prawo zgłoszenia propozycji nagród.


2. Kary:
Wobec uczniów zarówno pełnoletnich jak i niepełnoletnich, którzy nie przestrzegają statutu szkoły, statutu internatu, regulaminu szkoły, regulaminu internatu nauczyciele, wychowawcy, dyrektor szkoły i rada pedagogiczna mogą stosować kary. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

Rodzaje kar:
- upomnienie przez nauczyciela,
- upomnienie przez wychowawcę lub nagana dyrektora szkoły,
- obniżenie oceny zachowania,
- zawieszenie prawa do udziału w zajęciach, prawa do reprezentowania szkoły do korzystania z form opieki socjalnej,
- skreślenie z listy uczniów.


Kara może zostać zawieszona na czas próby w przypadku poręczenia samorządu uczniowskiego.

NLO Nr 71 SMS

 logo ost1

K A L E N D A R Z

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P Z K O S Z

S P O N S O R Z Y

 Powiat Warszawski Zachodni

P A R T N E R Z Y

Patronat Honorowy

Burmistrza Łomianek

 

* W S P A R C I E *